Meteen naar de inhoud

HET ZORGPROCES

U piekert, u heeft zorgen over uw toekomst en u weet niet hoe u dit moet oplossen? Geen gekke vragen, want meer dan 500.000 mensen in de Randstad zijn u voor gegaan, ze ontvangen maatschappelijke ondersteuning van de gemeente. 

Soms heeft u hulp nodig en dat is niet erg. Het is in uw eigen belang om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen en te blijven participeren in de maatschappij. Wij ondersteunen u hierbij. 

We beschrijven in de rechterkolom onze werkwijze bij volwassenen (> 18 jaar). Wij verwijzen kinderen (< 18 jaar) naar onze ketenpartners.

U doet een hulpvraag bij ons via onze website, de e-mail, een hulpverlener, de gemeente, of iemand anders die u doorstuurt. Wij nemen binnen 2 dagen contact op met u om de hulpvraag te bespreken. Daarna nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Vergeet niet je legitimatiebewijs, verzekeringspasje en indien van toepassing een overzicht van uw medicijnen mee te nemen (uw apotheek kan een overzicht maken).

Soms moet u even wachten tot de begeleiding kan beginnen. De gemiddelde wachttijd is ca. 6 weken vanaf het moment dat u een hulpvraag doet. Wij proberen de wachttijden natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Gedurende deze tijd voeren wij samen met u een keukentafel gesprek met de gemeente. De gemeente betaalt tenslotte de kosten van uw hulpvraag.

Gedurende de  kennismakingsgesprek beoordelen we wat er aan de hand is. De intakebegeleider is hiervoor verantwoordelijk. Die stelt vast wat uw hulpvragen zijn en legt dit vast in uw dossier. 

Dossier
Het dossier is een beveiligde en afgeschermde plek op onze netwerk. Wij mogen deze medische informatie zonder uw toestemming niet zomaar met anderen delen. 

Leefgebieden
We hebben een uitgebreid aanbod voor verschillende leefgebieden. Een leefgebied is een beschrijving van een type begeleiding. Het beschrijft het doel van de begeleiding, waar de begeleiding uit bestaat en hoe lang deze gemiddeld duurt. Binnen een leefgebied kunnen we kiezen uit verschillende gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Begeleider
Wie uw begeleider wordt hangt af van de situatie. We overleggen dit graag samen. En kijken wie het beste bij uw begeleiding past. 
Na het kennismakingsgesprek maakt de intakebegeleider een verslag en bespreekt dit in het team. In het daarop volgende gesprek bespreekt de intakebegeleider wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn. Er is altijd een begeleider beschikbaar. Het kan wel voorkomen dat een begeleider wisselt. Wij zorgen ervoor dat een nieuwe begeleider goed op de hoogte is van uw situatie.

Binnen 2 weken na het kennismakingsgesprek wordt uw persoonlijke begeleidingsplan opgesteld. Daarin staat wat voor begeleiding u krijgt, aan welke doelen u werkt en hoe u die doelen kunt bereiken. We houden rekening met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen.

Rol van de gemeente
Is het begeleidingsplan goed opgesteld? Dan nodigen we de gemeente uit voor een keukentafel gesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de gemeente of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en of uw begeleidingsplan voldoende is om een indicatie te verstrekken.

Start van de zorg
Is de gemeente akkoord met onze plan van aanpak, dan kan de begeleiding starten. U moet wel een zorgovereenkomst met ons afsluiten. Daarmee geeft u toestemming voor de begeleiding en kan deze gaan starten. U mag uw begeleidingsplan  altijd inzien. In het begeleidingsplan staat ook wie uit het begeleidingsteam verantwoordelijk is voor welke onderdelen van de zorg. Ook hier kijken we wat het beste past bij wat u nodig heeft.

Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan. Intensief of langdurig als het nodig is. Bij ons op kantoor, bij jou thuis of online. De begeleidingsplan is SMART geformuleerd: dat betekent dat de gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden is.

Periodiek (elke 3 of 6 maanden) beoordelen we of de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Dit meten we middels de zelfredzaamheidsmatrix (oftewel ZRM). Zo kunnen we de voortgang van u hulpvragen monitoren en indien nodig aanpassen.

De begeleider rond de begeleiding af. Bespreekt de resultaten, nazorg en mogelijke vervolgstappen met u. Familie of naasten die bij de begeleiding betrokken waren mogen daarbij aanwezig zijn. Uw dossier bewaren we nog een tijdje, volgens de wettelijke kaders. 

Gaat u bij een andere zorgaanbieder verder met de begeleiding of andere hulpvraag? Dan zorgen wij voor een doorverwijzing en overdracht.

” We weten dat we bij het binnenkomen in iemands huis de tijd moeten nemen. Vooral als het de eerste keer is. Er vallen dan meteen allemaal dingen op hun plek. De persoon, het belangrijkste probleem, het vertrouwen dat de ander in je heeft. Dat is in essentie wat al onze hulpverleners meekrijgen. Alles draait om de gezondheid en welzijn van de hulpzoekende “

ONZE DIENSTVERLENING

Zelfzorg & Gezondheid

Bij zelfzorg en gezondheid gaat het om ondersteuning en begeleiding die gericht is op persoonlijke verzorging en gezondheid. 

Het gaat om de ondersteuning en begeleiding bij het (zelf laten) uitvoeren van de zgn. algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) door hulpzoekenden die belemmeringen hebben in de eigen regie hierop: persoonlijke hygiëne en verzorging, toezien op medicijngebruik, toeleiding naar, doen maken en nakomen van afspraken met zorgprofessionals, toezien op gebruik van gezonde maaltijden en het zorgen voor minderjarige kinderen in het gezin.

Sociaal & Persoonlijk Functioneren

Sociaal en persoonlijk functioneren richt zich op ondersteuning wat betreft familie, relaties, Netwerk; sociale vaardigheden, financiën, wonen, participatie, gedrag en organisatie van het leven. 

Positieve gezondheid is het uitgangspunt bij deze ondersteuning: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levens-uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

We beoordelen ook of de hulpzoekende in staat is de opvoeding van zijn/haar kinderen op zo’n wijze in te vullen dat de kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Financiën & Huishouding  op orde

Dit onderdeel richt zich op hulpzoekenden bij wie sprake is van problemen met inkomen en schulden en die daardoor naar een vorm van inkomensbeheer en/of technische schuld-dienstverlening toegeleid moeten worden.

Vanwege diverse problematieken hebben hulpzoekenden niet voldoende overzicht/regie in de eigen inkomen en financiële situatie en is hierbij ondersteuning nodig.

We werken samen met diverse instanties met als doel de hulpzoekenden met schulden de meest effectieve en efficiënte vorm van (schuld) dienstverlening ontvangen.

BELANGERIJKE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

U vindt hieronder alle belangrijke informatie over onze dienstverlening. We hopen met het beschikbaar stellen van deze informatie u als hulpzoekende een goed beeld kunt vormen over onze dienstverlening. 

Het maatschappelijke werk dat wij doen wordt vergoed door de gemeente en/of de zorgkantoor. Voor deze  ondersteuning geldt vaak een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. We begrijpen goed dat mensen met financiële beperkingen dit een enorme drempel vormt. Het is daarom ons beleid dat de hulpverlening voor iedereen kosteloos moet zijn. Wij vergoeden altijd het eigen bijdrage, zodat u zonder enige terughoudendheid de nodige zorg kunt krijgen. Kosteloos is kosteloos: dat is onze belofte aan u! 

Elke organisatie hanteert bepaalde formele of informele regels. Gedrags- en huisregels zijn bedoeld om ‘de ordelijke gang van zaken’ in huis te regelen. De gedrags- en huisregels zijn opgesteld om de hulpverlening zo prettig mogelijk te maken.

Lees hier onze gedrags- en huisregels.

Voor onze hulpzoekenden en partners is het mogelijk om op de website van Stichting AmbuZorg een zogenaamde ‘uiting van ongenoegen/suggestie voor verbetering’ te doen. Hiermee kan hij/zij een bepaalde kwestie waarover men ontevreden is aan de orde stellen. Daarnaast kunnen hulpzoekenden en partners een verbetersuggestie melden. Op deze (laagdrempelige) manier willen we de cliënt- en partnertevredenheid op alle terreinen verbeteren.


  Om de gemeenschappelijke belangen van de hulpzoekenden te behartigen en inspraak te kunnen doen op de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we een drietal tools in gebruik.

  De eerste tool is de cliënttevredensheidsonderzoek (oftewel CTO). We beoordelen hierbij hoe tevreden een hulpzoekende is met onze dienstverlening en waar verbetering gewenst is. Jaarlijks versturen wij via de e-mail een link hiervoor aan onze hulpzoekenden

  De tweede tool is een jaarlijkse nieuwsbrief. Daarin worden alle wijzigingen in het kwaliteitsbeleid opgenomen. Hulpzoekenden kunnen dan een verzoek of verbetervoorstel indienen over een mogelijke wijziging. 

  De laatste tool is een suggestie voor verbetering die via een formulier ingezonden kan worden. Het formulier is te vinden in het tabje “Uiting van ongenoegen/suggestie voor verbetering” hierboven.

  Met deze tools in handen zijn we de kwaliteit van de zorg continu aan het verbeteren.

  De cliëntvertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor hulpzoekenden die, op welke wijze dan ook, onvrede ervaren binnen het begeleidingstraject, maar dit (nog) niet met hun eigen begeleider kunnen of durven te bespreken. Dit kan gaan om de werkwijze van de medewerker, de bejegening van de hulpzoekende, een door ons genomen besluit, etc.

  De cliëntvertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de hulpzoekende bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. De cliëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de hulpzoekende. Dat betekent niet dat hij koste wat het kost de opvatting van de hulpzoekende deelt. Het betekent wel dat de cliëntvertrouwenspersoon de hulpzoekende steunt in het streven zijn doel te bereiken, zonder zich een oordeel te vormen over dat doel.

  Van onze hulpverleners kunt u verwachten dat zij op basis van hun verantwoordelijkheid in alle contacten met hulpzoekenden attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Om onze hulpverleners daarin te ondersteunen hebben wij een meldcode vastgesteld zodat ze weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe zij bij deze stappen ondersteund worden.

  Bent u slachtoffer van kindermishandeling en/of huiselijk geweld? Doe een melding in de zorg (MIZ) bij ons via miz@ambuzorg.org. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op om uw situatie te bespreken en tot een lange termijn oplossingen te komen.

  Wij vinden het erg vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Wij vragen u vriendelijk om uw klacht kenbaar te maken via onze klachtenformulier. De klachtenfunctionaris zal uw klacht bekijken en proberen deze naar tevredenheid op te lossen. 

  We zullen uw klacht binnen 6 weken proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij u het ook weten, evenals het termijn waarbinnen wij uw klacht kunnen oplossen. Wij zullen uiteraard binnen maximaal binnen 10 weken uw klacht afhandelen. U ontvangt hiervan schriftelijk een bericht.

  Meer informatie hierover vindt u op onze klachtenprocedure pagina.

  GOED OM TE WETEN

  DIT ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

  DIT ZIJN ONZE KLACHTEN- & GESCHILLENREGELING

  DIT ZIJN ONZE PRIVACY- & BEVEILIGINGSREGELING

  DIT ZIJN ONZE GEDRAGS- & HUISREGELS

  KWALITEIT VAN ONZE ZORGVERLENING

  CLIËNTTEVREDENHEIDS-ONDERZOEK (CTO)

  MEDEWERKERSTEVREDEN-HEIDSONDERZOEK (MTO)

  VOOR ONS WERKEN ALS ONDERAANNEMER