Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Algemeen
Uw privacy is voor ons van groot belang. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG-wet stelt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die van u worden verzameld uitsluitend verwerken voor de omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende website: https://www.ambuzorg.org. Dit privacybeleid bevat informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens in het kader van deze websites verwerkt, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens kunt uitoefenen. Als u vragen heeft neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens staan aan het einde van dit document.

Gebruik van persoonsgegevens
Op verschillende manieren ontvangen wij persoonsgegevens van u. Dit betreffen gegevens die uw identiteit kunnen achterhalen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die automatisch (om technische redenen) aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij ontvangen via het aanmaken van een account of middels het invullen van een contactformulier op de websites. Met het gebruik van deze websites deelt u daarnaast persoonsgegevens met ons via cookies. Dit betekent dat bij het bezoeken van de hiervoor benoemde websites automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Welke persoonsgegevens wij van u in het kader van het gebruik van de websites verwerken is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het behalen van de, in dit privacybeleid, omschreven doeleinden. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarnaast niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij het noodzakelijk is dergelijke gegevens te bewaren ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, nieuws, tips en informatie over onze diensten. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich, op ieder moment, kunt afmelden.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze websites staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals van Google, LinkedIn en Facebook. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op de website van deze partijen is informatie te vinden over hun cookie- en privacybeleid. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door de meetinstrumenten, dan kunt u de website verlaten. Door gebruik te maken van de website (https://www.ambuzorg.org) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door de meetinstrumenten op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het cookie- en privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website en kunnen de cookies ervoor zorgen dat u ingelogd kunt blijven op een website, wanneer u dat wenst. Onze websites gebruiken ook cookies. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Kijk voor meer informatie naar onze cookiebeleid of op Rijksoverheid.nl/cookies.  

Meetinstrumenten
Wij gebruiken meetinstrumenten om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met deze meetinstrumenten hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben de organisatie achter deze meetinstrumenten geen toestemming verleend om informatie te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij anonimiseren de IP-adressen niet.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor zijn er passende logische en fysieke maatregelen genomen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wanneer wij het privacybeleid wijzigen, wordt dit per ommegaande bijgewerkt op onze website. Intern hebben wij op onze privacybeleid altijd een datum en versie nummer vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan met dit privacybeleid voldoen aan de AVG-wet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Stichting AmbuZorg
Waldorpstraat 312
2521CG ’s-Gravenhage

085 – 301 09 77
info@ambuzorg.org